РЕФЕРАТИ З ЕКОНОМІКИ:

PR - паблік рилейшнз
Адміністративний менеджмент
Антикризовий менеджмент
Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік бюджетних установ
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент

Виробничий менеджмент
Гроші та кредит
Державне регулювання економіки
Економіка підприємства
Економіка праці
Економічна теорія
Економічний аналіз
Інвестування
Інноваційний менеджмент
Історія економіки
Кадровий менеджмент

Логістика
Макроекономіка
Маркетинг
Менеджмент (для МАУП)
Менеджмент (для університету "Україна")
Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
Міжнародні економічні відносини
Мікроекономіка
Підприємництво

Податковий менеджмент
Ревізія і контроль
Ризикологія
Ситуаційний менеджмент і контролінг
Статистика
Теорія менеджменту
Управлінський облік
Фінанси підприємства
Фінанси
Цінні папери
Ціноутворення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ:

PR - паблік рилейшнз
Адміністративний менеджмент
Антикризовий менеджмент
Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік бюджетних установ
Бухгалтерський облік зарубіжних країн
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Виробничий менеджмент

Гроші та кредит
Державне регулювання економіки
Економіка підприємства
Економіка праці
Економіка торгівельного підприємства
Економічна теорія
Економічний аналіз
Інвестування
Інноваційний менеджмент
Історія економіки
Кадровий менеджмент

Комерційна справа
Логістика
Макроекономіка
Маркетинг
Менеджмент (для МАУП)
Міжнародний менеджмент і зовнішньоекономічна діяльність
Міжнародні економічні відносини
Мікроекономіка
Підприємництво
Планування
Податковий менеджмент

Ревізія і контроль
Ризикологія
Ситуаційний менеджмент і контролінг
Статистика
Теорія менеджменту
Управлінський облік
Фінанси підприємства
Фінанси
Цінні папери
Ціноутворення
Фінансовий менеджмент

 

РЕФЕРАТИ З PR - ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

Зв'язки з громадськістю у промисловості
Зв'язки з громадськістю у фінансовій сфері
Лобізм та його характеристика
Основні принципи створення бренда (торгової марки)
Основні складові системи зв'язків з громадськістю та їх характеристика
Паблік рилейшнз і його значення в маркетинговій політиці комунікацій
Роль зв'язків з громадськістю у забезпеченні успіхів в маркетингу
Роль прес-секретаря

РЕФЕРАТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Способи передачі розпоряджень. Делегування повноважень

РЕФЕРАТИ З АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Виробничо-технологічна криза
Криза збуту

РЕФЕРАТИ З АУДИТУ

Аудит загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів
Аудиторські робочі документи
Договір на проведення аудиту
Управління аудитом в Україні

РЕФЕРАТИ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Національний банк України - центральний банк країни
Порядок надання та погашення банківського кредиту
Розрахунки з використанням пластикових карток

РЕФЕРАТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Виникнення та розвиток нормативного методу
Дебіторська заборгованість
Експертиза короткострокових зобов'язань
Історія радянського бухобліку
Облік готової продукції
Облік довгострокових зобов'язань
Облік доходів і витрат в торгівлі
Облік імпорту основних засобів та імпортного кредиту
Облік міжнародних автотранспортних перевезень
Облік розрахунків з бюджетом
Облік у страхуванні
Облікова політика підприємства в світлі зарубіжного досвіду
Поняття та класифікація нематеріальних активів. організація обліку нематеріальних активів за П(С)БО 8 "Нематеріальні активи"
Розрахунок чистої вартості реалізації
Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва
Хронологічна і систематична реєстрація господарських операцій у бухгалтерському обліку

РЕФЕРАТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Облік розрахунків з оплати праці і стипендій державних установ та організацій
Сутність і види звітності в бюджетному обліку

РЕФЕРАТИ З БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Бюджетний процес у зарубіжних країнах
Засади здійснення бюджетних трансфертів у розвинутих країнах світу
Опишіть і охарактеризуйте методи бюджетного планування
Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту державного бюджету України на плановий рік
Поняття дотації вирівнювання та її зв'язок з вилученням коштів
Поняття поточного бюджету та бюджету розвитку
Порядок затвердження державного бюджету України
Порядок розгляду проекту державного бюджету України в парламенті
Порядок складання, розгляду проектів і затвердження місцевих бюджетів
Система збору доходів бюджету в Україні. Документообіг, пов'язаний з мобілізацією доходів
Сутність бюджету, його роль у соціально-економічному розвитку держави
Характеристика кошторису бюджетної установи як фінансового плану
Характеристика складу і структури доходів бюджету України

РЕФЕРАТИ З БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

Методика розрахунку обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

РЕФЕРАТИ З ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Зарубіжний досвід організації виробництва
Концептуальні основи та системний підхід при проведенні діагностики виробництва
Особливості та значення організації автоматизованого виробництва
Планування потреб у матеріалах, деталях, вузлах
Предмет і задачі дослідження операцій
Принципи формування системи управління матеріальними ресурсами
Прогнозування та його типи
Розробка та управління виробничою програмою у серійному виробництві
Сезонні коливання даних
Система операційного менеджменту
Система операційного менеджменту
Система операційного менеджменту
Сутність поняття операційного менеджменту
Суть і стратегія агрегатного планування
Суть та основні поняття про потокову організацію виробництва
Управління запасами

РЕФЕРАТИ З ГРОШЕЙ ТА КРЕДИТУ

Види і форми кредиту та перспективи їх розвитку
Відкриття рахунків в установах банків та їх обслуговування
Динаміка офіційного валютного курсу українського карбованця до долара США за 1992-1996 рр.
Міжнародні кредитні відносини
Національна валютна система України
Поняття і структура національної грошової системи
Функції банків і банківської системи

РЕФЕРАТИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Глобалізація: соціально-економічна характеристика
Державне регулювання використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
Державне регулювання економіки як основа життєдіяльності суспільства
Державне регулювання зайнятості: вітчизняний та зарубіжний досвід
Механізм вільного ціноутворення і державного регулювання цін на продукцію підприємств-монополістів в Україні
Органи державного управління України в системі ДРЕ
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

РЕФЕРАТИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автоматизована система керування підприємством
Визначення кредитоспроможності позичальника
Визначення прибутку в ціні
Виробнича інфраструктура в системі управління матеріальними ресурсами
Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства
Організація виробництва
Організація інформаційних технологій в управлінні фірми
Принципи формування системи матеріальних ресурсів
Реструктуризація підприємств

РЕФЕРАТИ З ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Теорія людського капіталу. Нормування праці

РЕФЕРАТИ З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Діагностика резервів зниження собівартості продукції підприємства
Методи фінансового аналізу
Місце економічного аналізу в системі управління підприємством

РЕФЕРАТИ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Антимонопольне законодавство
Безробіття та соціальні наслідки безробіття
Валютні відносини і валютні системи
Гроші та їх функції
Гроші: їх суть та функції. закон грошового обігу
Грошово-кредитне регулювання економіки
Державне регулювання ринкових відносин в Україні
Економіка спорту
Економіка спорту
Економічна система, її суть і структура
Економічний прибуток та його джерела
Закон вартості у світовій економіці
Інтернет-економіка
Інфляція
Концепція та механізм забезпечення результативності інвестування
Монетарна політика та її інструменти
Основні фактори та ресурси виробництва, їх характеристика
Реформування пенсійної системи України
Ринок засобів виробництва
Ринок землі та земельна рента
Ринок праці і безробіття
Розвиток банківської системи України
Розвиток політичної економії в Україні в ХІХ - на початку ХХ століття
Роздержавлення і приватизація
Соціалізації відносин власності
Структура та інфраструктура ринку
Сутнісна характеристика предмета "Політична економія" і еволюція її розвитку
Фіскальна політика в Україні в 1998-2002 роках
Формування структур підприємницького бізнесу

РЕФЕРАТИ З ІНВЕСТУВАННЯ

Визначення строку користування інвестиційною позичкою
Інвестиційний проект
Інвестиційні інструменти
Кон'юнктура інвестиційного ринку
Перспективні напрями інвестиційної стратегії
Функції інвестиційного договору

РЕФЕРАТИ З ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Поняття проекту та їх класифікація

РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ

Аграрна реформа 1948-1949 рр. у Західній Україні
Господарство світу у 70-90 роках ХІХ століття
Д. Рікардо і його робота "Начала політичної економії і податкового обкладання"
Економіка України в роки другої світової війни
Економічна думка Стародавнього Сходу
Економічна криза у Великобританії 1929-1932 років
Економічний розвиток Київської Русі
Економічний розвиток стародавніх цивілізацій
Економічний розвиток України у 1941-1965 роках
Економічний розвиток Франції в кінці 19 - на початку 20 ст.
Економічні вчення Стародавньої Греції
Індустріалізація в Україні (20-30 роки ХХ ст.)
Класична школа політекономії
Колективізація в Україні
Маржиналізм школи економічної кон'юнктури і кооперації Туган-Барановського
Методологія Кларка
Неоінституціоналізм
Основні моменти історії державних фінансів Федеративної Республіки Німеччини
Передумови аграрної реформи 1861 р.
Політична економія в Німеччині
Порівняння методів традиційної економічної історії та кліометрії. Нова економічна історія
Ревізіонізм
Ревізіонізм
Розвиток феодальних відносин у Франції
Світова економічна криза 1929-1933 рр. та шляхи виходу з кризи
Середньовічне ремесло та його галузі
Суть та основні риси нової економічної політики
Теорії Сея і Бастіа
Теорія економічної взаємозалежності

РЕФЕРАТИ З КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Етапи управління трудовими ресурсами
Конфлікти в організації та способи їх вирішення
Менеджмент персоналу як навчальна дисципліна
Методи обробки кадрової маркетингової інформації
Неформальне спілкування в організації
Організація і структурування кадрових служб в Україні
Особливості управління персоналом в процесі мотивації праці
Персонал організації та організаційна культура
Планування трудових ресурсів регіону, підприємства
Планування чисельності персоналу
Проведення співбесіди як один з інструментів управління
Професійно-орієнтаційна робота на виробництві і методи організації
Психологічні аспекти добору та перевірки персоналу
Розробка кадрової політики організації в Україні
Роль відділу кадрів у менеджменті персоналу
Роль і місце керівника в системі кадрового менеджменту
Система управління персоналом: зарубіжний досвід
Сутність і зміст мотиваційного менеджменту
Японські методи управління виробництвом

РЕФЕРАТИ З ЛОГІСТИКИ

Логістика в оргструктурі управління виробництвом
Логістика запасів
Управління складським господарством в логістиці підприємства
Сутність та завдання логістики

РЕФЕРАТИ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Держава в системі макроекономічного регулювання
Дефіциту бюджету: види, причини і наслідки
Кейнсіанська модель розвитку економіки
Межа бідності та проблеми країн, що розвиваються
Монетарна політика держави
Показники системи національних рахунків
Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні
Споживання та заощадження, їх фактори
Теорії ділових циклів: малі, середні та довгі хвилі

РЕФЕРАТИ З МАРКЕТИНГУ

Анкетні опитування
Види послуг на ринку цінних паперів
Виставки-ярмарки як складова маркетингової політики комунікацій
Дизайн нового товару
Економіко-математичні методи проведення маркетингових досліджень
Експорт підприємства
Експортні операції ВАТ "Концерн "Стірол"
Етапи розробки цінової стратегії підприємства
Застосування регресивно-кореляційного аналізу для оцінки економічних ефективності маркетингових комунікацій
Імідж і реклама
Інтерв'ю в маркетингових дослідженнях
Інформація в маркетингових дослідженнях
Комунікативна політика підприємства як складова маркетингового успіху
Кон'юнктурні дослідження товарних ринків
Маркетингова інформаційна система і комплексне дослідження ринку
Маркетингова інформаційна система
Маркетингова політика розподілу
Маркетингова політика розподілу
Маркетингове дослідження
Маркетингове дослідження
Маркетингові дослідження банківської діяльності на ринку послуг
Методи збирання первинної інформації
Методи збору даних у маркетингових дослідженнях
Методи управління витратами підприємства
Методичні підходи до планування комплексу маркетингових комунікацій
Міжнародні маркетингові стратегії
Міжнародні стратегії розподілу
Обслуговування після продажу на сучасному етапі розвитку економічних відносин
Опитування
Опитування
Опитування
Організаційні структури маркетингу
Організація і проведення збору даних
Організація маркетингу на підприємстві
Особливості прийняття стратегічних і тактичних рішень щодо маркетингової діяльності сучасної фірми.
Оцінка конкурентоспроможності фірми
Оцінка перспектив розвитку франчайзингу в Україні
Оцінювання міжнародних стратегій конкуренції фірми
Персональні комунікації: переваги, недоліки і особливості застосування
Планування маркетингових комунікацій залежно від типу ринку
Правові засади інформаційної діяльності в Україні
Принципи, завдання і функції посередницької діяльності
Проблеми і перспективи маркетингової політики розподілу в Україні
Процес маркетингового дослідження
Реклама і маркетинг у глобальній мережі Інтернет
Реклама на промисловому ринку
Реклама як основний засіб маркетингової комунікації
Реклама як основний засіб маркетингової комунікації
Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємства
Розробка рекламної компанії ТзОВ "Колосок"
Розробка рекламної компанії ТзОВ "Сталкер-ІТК"
Розробка рекламної компанії
Сегментація промислового ринку
Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу
Сучасний стан експортно-імпортних відносин України та Австрії
Сучасні засоби комунікацій та їх значення при плануванні ефективної моделі маркетинг-взаємодій фірми
Сучасні методи маркетингових досліджень поведінки споживачів
Теоретичні засади товарно-інноваційної політики
Теоретичні засади товарно-інноваційної політики
Теоретичні засади товарно-інноваційної політики
Техніко-економічні показники і методи оцінки якості продуктових інновацій. Оцінювання якості продуктових інновацій
Товарна політика та управління товарним асортиментом
Товарна політика та управління товарним асортиментом
Управління збутом медичних препаратів
Управління цінами
Формування попиту споживачів на продукцію і послуги
Характеристика та завдання учасників рекламного процесу
Цінова стратегія фірми

РЕФЕРАТИ З МЕНЕДЖМЕНТУ (ДЛЯ МАУП)

Внутрішні змінні організації
Зовнішнє середовище організації
Організаційна структура управління

РЕФЕРАТИ З МЕНЕДЖМЕНТУ (ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА")

Розробка функцій менеджменту та маркетингу на ТзОВ "Торговий Дім Любарт"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "ЕНКО"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "Луцьк Фудз" ДП Нововолинський цех
Формування принципів менеджменту на ВАТ "Луцькпластмас"
Формування принципів менеджменту на ВАТ "Спектр"
Формування принципів менеджменту на КВП "Волинькульттрог"
Формування принципів менеджменту на підприємстві АТЗТ "Агент"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "ЕНКО"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "ЛуАЗ"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Луцьк Фудз" ДП Нововолинський цех
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Луцький комбікормовий завод"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Нововолинський м'ясокомбінат"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "Спектр"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ВАТ "УкрВолгаТехсервіс"
Формування принципів менеджменту на підприємстві КВП "Волинькульттрог"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ПП "Інтро"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ПП "Олдем"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ПФ "Сунар"
Формування принципів менеджменту на підприємстві Ресторан "Мавританія"
Формування принципів менеджменту на підприємстві СГ ТЗоВ "Агропродторг"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ТзОВ "ETNA-SOFT"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ТЗОВ "Квантор"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ТзОВ "Сталкер ІТК"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ТзОВ "Торговий Дім Любарт"
Формування принципів менеджменту на підприємстві ТЗОВ "Троянда"
Формування принципів менеджменту на ПФ "Сунар"
Формування принципів менеджменту на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Формування принципів менеджменту на ТЗОВ "Троянда"
Формування функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"
Формування функцій менеджменту на підприємстві ВАТ "Спектр"
Формування функцій менеджменту на підприємстві ТзОВ "Сталкер ІТК"

РЕФЕРАТИ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Валютний курс як об'єкт і предмет регулювання
Визначення та характеристика світових фінансових центрів
Екологічна інфраструктура
Меркантилізм як економічне вчення
Механізми регулювання міжнародної передачі технології та їх розвиток
Міжнародна валютна система
Міжнародна економічна політика
Міжнародна міграція робочої сили та економічне значення цього явища
Міжнародна торгівля послугами
Міжнародний кредит
Міжнародний рух капіталу
Міжнародні декади економічного розвитку
Міжнародні економічні зв'язки
Міжнародно-правова база транскордонного співробітництва
Основні тенденції розвитку сільського господарства світу
Порівняння економік України та Угорщини
Промисловість
Ресурсний потенціал світової економіки
Світовий ринок технологій
Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі
Теорії міжнародної торгівлі
Теорія А. Сміта в обґрунтуванні міжнародної торгівлі

РЕФЕРАТИ З МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Економічні інтереси в світовому господарстві
Захист від валютного ризику в зовнішньоекономічних контрактах
Зовнішня торгівля та сучасна торгова політика України
Зовнішньоекономічна діяльність як категорія світового господарства
Зовнішньо-торгівельний контракт "лікарські препарати СРТ"
Механізм спільного підприємства
Механізми розрахунку із зовнішньоторговельних операцій
Особливості економічної культури фірм Японії
Середовище міжнародного менеджменту
Система реалізації ЗЕД
Стратегія імпорту та експорту у зовнішньоекономічній діяльності

РЕФЕРАТИ З МІКРОЕКОНОМІКИ

Загальна рівновага в економіці
Інвестиційна політика в Україні
Модель цінової конкуренції (модель Бертрана) на однорідні товари
Розподіл доходів у економіці
Роль заробітної плати в розподілі робочої сили

РЕФЕРАТИ З ПІДПРИЄМНИЦТВА

Бізнес план підприємства ТЗоВ "Світоч"
Бізнес-план підприємства АТЗТ "Агент"
Бізнес-план підприємства СФГ "Нива"
Бізнес-план підприємства ТЗОВ "Ласуня"
Бізнес-план підприємства ТЗоВ "Світанок"
Бізнес-план підприємства ТЗОВ "Світанок"
Бізнес-план підприємства ТЗОВ "Світоч"
Бізнес-план підприємства ТЗоВ "Фуджі фото сервіс"
Життєвий цикл товару
Фінансовий моніторинг

РЕФЕРАТИ З ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Запровадження податкової звітності в електронному вигляді: зарубіжний досвід
Шляхи оптимізації дистанційного звітування

РЕФЕРАТИ З РЕВІЗІЇ І КОНТРОЛЮ

Ревізія необоротних та нематеріальних активів
Контроль розрахунків по оплаті праці

РЕФЕРАТИ З РИЗИКОЛОГІЇ

Методи оцінювання комерційного ризику

РЕФЕРАТИ З СИТУАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І КОНТРОЛІНГУ

Роль контролінгу в управлінні підприємства
Ситуаційний підхід до керування організацією
Функції служби контролінгу

РЕФЕРАТИ З СТАТИСТИКИ

Види вибірки
Демографічна політика України
Дисперсійний аналіз: види і задачі
Історія статистики
Показники смертності
Склад та рух трудових ресурсів
Статистика зовнішньоекономічної діяльності
Статистика чисельності та складу населення

РЕФЕРАТИ З ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Аналіз операцій
Внутрішнє і зовнішнє середовище організації
Внутрішньоорганізаційний обмін інформацією
Глобалізація та лідерство
Глобалізація та лідерство
Групова робота
Загальні принципи управління фармацевтичною фірмою
Інформаційне забезпечення управління
Історія розвитку менеджменту в Україні
Історія та сучасність теоретичного та практичного менеджменту
Коректування комунікацій в організації
Механізм ефективного функціонування системи корпоративного екологічного управління
Мистецтво управління
Оперативне управління
Операційна стратегія
Операційне управління на промислових підприємствах
Організація особистої роботи менеджера і принципи самоменеджменту
Основа теорії організації
Основні етапи розробки управлінських рішень і процедури виявлення проблем
Планування на ВАТ "ЛуАЗ"
Поняття бізнес-плану
Поняття самоменеджменту
Поняття стресу. Джерела стресу. Організаційні особистісні фактори стресу. Модель стресу. Прояви стресу. Заходи, які попереджують стрес. Засоби подолання стресу
Прийняття рішень - основа управлінської діяльності
Прийняття стратегічних рішень. Критерій альтернатив
Продуктивність організації
Проектування комунікацій в організації
Процесуальні теорії мотивації
Система мотивації на ТзОВ "Сталкер ІТК"
Ситуаційний менеджмент
Стратегічне планування
Стратегічне управління: поняття та методи
Стратегічне управління
Стратегічний аналіз
Управління за результатами
Управління змінами на підприємстві
Управління змінами на підприємстві
Управління соціальним розвитком колективу
Управління якістю роботи
Функції управління
Характеристики ефективності команди. Фактори, які впливають на ефективність команди

РЕФЕРАТИ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Управлінський облік: зміст, значення, перспективи розвитку

РЕФЕРАТИ З ФІНАНСІВ

Аналіз світового фінансового ринку, процесів його розвитку
Вдосконалення фінансування шкільної освіти
Визначити роль субсидій, субвенцій, дотацій у збалансуванні бюджетів різних рівнів
Визначити роль управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств
Визначити роль управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств та організацій
Визначити типи і види фінансової політики
Визначте роль податкової системи в забезпеченні економічної стабілізації країни
Виникнення фінансів і їх зв'язок з державою
Вплив державної податкової політики на розвиток економіки
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Державний кредит
Дискусійні питання сутності фінансів
Добровільне пенсійне страхування: проблеми його застосування в Україні
Засади кошторисних розрахунків у державних установах і організаціях
Казначейська система виконання бюджету
Критерії віднесення бюджетних установ до неприбуткових
Напрями фінансового впливу на процеси суспільного розвитку і перспективи їхнього використання в умовах ринкової економіки
Організаційні форми оперативного управління фінансово-господарською діяльністю державних установ
Організаційні форми оперативного управління фінансово-господарською діяльністю державних установ і організацій
Поняття та елементи управління фінансами
Призначення і характеристика фінансових резервів
Проблеми розвитку фінансової системи
Прогнозування ринку фінансових послуг в Україні
Ринок ф'ючерсів і опціонів
Роль державних фінансів у економіці країни
Склад і структура видатків місцевих бюджетів
Складові елементи фінансового механізму регіональних фінансів. Методи фінансового планування
Сутність та завдання бюджетного контролю в державних установах та організаціях
Управління фінансами
Фінансова політика України в умовах трансформаційної економіки
Фінансова політика як складова частина економічної політики
Фінансова система Німеччини
Фінансова стратегія і тактика. Ланки фінансової політики
Функції оперативного управління фінансово-господарською діяльністю державних установ та організацій
Функції фінансів і фінансової системи
Функції фінансів
Функції, права і обов'язки рахункової палати України
Характеристика звіту про фінансові результати, його структура, негрошові елементи. Рівняння звіту про фінансові результати

РЕФЕРАТИ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз власних джерел фінансування діяльності підприємств
Валовий прибуток підприємства і його розподіл в умовах ринкової економіки
Валові витрати. Затрати на виробництво та реалізацію продукції
Джерела обігових коштів підприємства
Дивідендна політика
Досудова санація підприємств
Збори і цільові відрахування, що сплачують підприємства
Основні принципи організації фінансових ресурсів підприємства та їх управління
Особливості банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств
Особливості банкрутства селянських (фермерських) господарств
Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств
Особливості санації та банкрутства банківських установ
Особливості санації та банкрутства страхової компанії
Сутність та процедура банкрутства в Україні
Фінанси підприємств сфери послуг
Фінансова діяльність підприємств на зовнішніх ринках
Фінансові ресурси виробничого підприємства

РЕФЕРАТИ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Вимоги до цінних паперів та їх реквізити
Органи, що здійснюють державний контроль за випуском і обігом цінних паперів
Основні характеристики облігацій
Поняття і характеристика облігацій зовнішніх державних позик
Поняття і характеристика подвійного складського свідоцтва
Реєстрація випуску та обігу цінних паперів

РЕФЕРАТИ З ЦІНОУТВОРЕННЯ

Інструменти знижок

 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З PR - ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

PR-реклама іміджу
Боротьба за увагу громадськості
Взаємозв'язок та відмінності паблік рілейшнз із суміжними сферами
Вплив на громадськість
Імідж як складова сучасної цивілізації
Комунікації у проведенні РR-компанії
Маніпуляції з іміджем
Моніторинг як комплекс досліджень і контролю за станом чи процесами середовища
Організаційна структура й обов'язки підрозділу паблик рілейшнз
Організація референтом презентацій
Основні етапи процесу стратегічного планування
Основні завдання науки про зв'язки з громадськістю
Поширення інформації прес-службою
Проблеми визначення паблик рілейшнз
Складові процесу оціночного дослідження
Стан паблик рілейшнз в Україні
Сутність громадської думки
Цільова аудиторія. Сутність громадської думки. Висвітлення в ЗМІ спеціальних подій

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Види колективів
Вимоги до сучасного менеджера
Відповідальність підлеглих
Класифікація організаційних структур управління
Комунікаційний процес, його етапи і види
Менеджери різних рівнів управління
Методи формування колективу
Обов'язки підлеглих
Обхід робочих місць
Ознаки трудового колективу
Основні права і обов'язки підлеглих
Особливості адміністративної роботи менеджера
Проблеми теорії адміністративно-державного управління
Проведення ділових бесід
Стратегії впливу на підлеглих
Стратегічний державний менеджмент
Телефон як засіб контактів
Функції менеджера

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Види економічних криз та їх динаміка
Вплив діяльності державних структур на тривалість життєвого циклу підприємства
Класифікація кризових ситуацій, що можуть призвести до локальної кризи

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З АУДИТУ

Аудиторська палата України, порядок її організації та діяльності
Аудиторська палата України
Аудиторський висновок
Аудиторські докази та джерела їх отримання
Дати перелік і короткий зміст основних видів аудиторських послуг
Договір на проведення аудиторської перевірки
Документування аудиту
Етапи планування аудиту
Історичні аспекти виникнення і розвитку аудиту. Процес становлення аудиту в Україні
Методика та організація оформлення договору та шляхи встановлення договірної ціни на аудит чи аудиторські послуги
Міжнародні стандарти аудиту
Навести загальну організаційну схему класифікації господарського контролю та аудиту в Україні
Обов'язки аудиторів і їх характеристика
Ознаки аудиторської оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності
Описати основні етапи проведення аудиту
Описати, як стати аудитором в Україні
Основні принципи аудиту та професійна етика
Основні принципи організації аудиту в Україні та їх необхідність в аудиті
Охарактеризувати аудит у ринковій економіці
Охарактеризувати методику виправлення помилок в обліку, особливо залежно від часу їх виявлення
Поняття аудиторських доказів та джерела їх отримання
Права, обов'язки і відповідальність аудиторів
Права, обов'язки та відповідальність аудиторів і аудиторських фірм
Правові основи аудиторської діяльності України. Закон України "Про аудиторську діяльність"
Предмет, об'єкти і метод аудиту
Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. його сутність, мета і завдання
Професійна етика та правовий статус аудиторів і аудиторських фірм
Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності
Сертифікація в аудиторській діяльності
Суть аудиту, його цілі та завдання

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Автоматизація банківської діяльності, її цілі
Аналіз маркетингового середовища банку
Аналіз потенціалу пропорційності розвитку ринку
Банківські поручительства
Ви - економіст аналітичного відділу комерційного банку.
Види вкладів населення та їх характеристика
Дайте визначення понять "кредит" і "позичка"
Етапи розвитку банківської системи України
Здійснення міжбанківських розрахунків через власні платіжні системи комерційних банків
Зміст і основні завдання роботи банків з готівкового обігу
Комунікаційна політика банку
Кредитний ризик: суть та оцінка
Кредитно-операційна діяльність банків
Маркетингова стратегія у сфері збуту банківських послуг
Маркетинговий контроль у сфері банківської діяльності
Міжнародна платіжна система TARGET
Мінімальні резервні вимоги, аналіз їх застосування у світі і в Україні
Можливості і перспективи роботи комерційного банку з пластиковими картками
Національний банк України, його завдання і функції
Обґрунтувати необхідність, цілі та умови сегментування ринку банківських послуг
Операції з купівлі-продажу цінних паперів на відкритому ринку (позабіржовому, біржовому)
Організаційна культура банку
Організація кореспондентських відносин з іноземними банками
Основні напрями видачі готівки з кас комерційних банків, порядок їх прогнозування і контролю
Поняття лізингу
Поняття міжнародних операцій комерційних банків
Порядок нарахування та сплати процентів на строкові вклади
Порядок реєстрації банків
Принципи організації безготівкових розрахунків та характеристика основних методів їх здійснення
Програми підтримки малих підприємств за участю вітчизняних банківських і небанківських установ
Процес розробки стратегії маркетингових комунікацій
Розглянути депозитні операції банків
Розрахунки з використанням пластикових карток
Розробка продуктової стратегії банку
Роль банків у фінансуванні інноваційної діяльності
Система розрахунків на чистій основі
Система термінових міжнародних грошових переказів Western Union
Стабілізаційний кредит комерційного банку: порядок його надання і погашення
Стратегічне планування в банку
Сутність стратегічних орієнтирів
Суть і зміст економічної безпеки банку
Теоретичні аспекти механізму грошової трансмісії у трактуванні кейнсіанців та монетаристів
Функції Національного банку України
Черговість платежів, ретроспективний розвиток та її сучасний стан
Чинники стабільності фондового ринку

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

База оцінки нерухомого майна
Бухгалтерська експертиза власного капіталу
Бухгалтерський облік в системі управління підприємством
Бухгалтерські документи та вимоги щодо їх оформлення
Бюджетування та організаційні умови впровадження бюджетування
Види бухгалтерського обліку та їх характеристика
Види обліку. Вимірники, що застосовуються в обліку
Види патентів, які видаються суб'єктам малого підприємства
Види фінансової звітності, що складається суб'єктами підприємницької діяльності в Україні
Визначення основних понять відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби". Визнання та оцінка основних засобів
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" про принципи бухгалтерського обліку
Зміст бухгалтерського балансу
Зміст, мета, принципи підготовки фінансової звітності
Класифікація бухгалтерських документів
Методи оцінки попутної продукції, що використовується у промисловості
Облік надходження і використання виробничих запасів
Облік товарів у роздрібній торгівлі
Огляд нормативних документів, що регулюють утримання із заробітної плати
Організація складського обліку матеріальних цінностей
Організація та складання звітності відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
Особливості використання Плану рахунків із скороченою системою рахунків на підприємствах малого бізнесу
Особливості організації обліку доходів
Особливості утворення і реєстрації малого підприємства
Первинні документи з обліку оплати праці
Передумови та принципи створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку
Побудова бухгалтерського балансу
Побудова та коротка характеристика плану рахунків
Порядок ведення касових операції та їх облік
Принципи бухгалтерського обліку та його форми
Розглянути основні нормативні документи, що регулюють організацію бухгалтерського обліку на підприємстві
Розкрити внутрішній зміст понять "центр прибутку", "центр витрат", "центр інвестицій"
Розрахунки з різними дебіторами
Роль стандартів з регулювання методів оцінки та експертизи нерухомого майна
Синтетичний та аналітичний рахунки бухгалтерського обліку та взаємозв'язок між ними
Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва
Структура активу балансу
Суть, функції та завдання бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України"
Торгова націнка
Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього
Характеристика факторів, що впливають на порядок формування облікової політики підприємства

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Бухгалтерський облік в бюджетних установах в умовах ринкової економіки
Видатки бюджетних установ та їх облік
Види господарського обліку
Метод і методологія бухгалтерського обліку
Облік необоротних активів
Облік розрахунків робітників і службовців по заробітній платі
Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
Порядок проведення видатків органами Державного казначейства

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Визнання та загальна методика обліку витрат і доходів у зарубіжних країнах
Визначення, предмет, метод, основні властивості і задачі бухгалтерського обліку за рубежем
Відображення на рахунках результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в фінансовій бухгалтерії в кінці звітного року
Класифікація фінансових інвестицій у фінансовому обліку зарубіжних країн
Методи нарахування амортизації основних засобів
Методи нарахування та облік амортизації основних засобів на підприємствах зарубіжних країн
Методи оцінки товарно-матеріальних запасів та їх характеристика
Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах
Міжнародний вплив КМСО
Облік довгострокових фінансових інвестицій у зарубіжних країнах
Облік короткострокових фінансових інвестицій у зарубіжних країнах
Облік лізингових зобов'язань
Облік податку на прибуток і розподіл прибутку корпорації
Облік розподілу витрат і доходів між суміжними періодами у фінансовій бухгалтерії в кінці звітного року
Основні показники міжнародної торгівлі. Проблеми зайнятості у світовій економіці
План рахунків бухгалтерського обліку зарубіжного підприємства
Поняття запасів
Система обліку складських запасів у зарубіжних країнах
Склад дебіторської заборгованості та облік рахунків до одержання з урахуванням наданих клієнтам знижок
Склад засобів підприємства і джерела їх утворення
Склад і елементи фінансових звітів

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Бухгалтерські служби фінансових органів та їх роль в організації виконання бюджетів
Бюджетний дефіцит, його причини та методи управління
Виконання бюджетної політики
Загальна організація та управління виконанням відповідного бюджету
Зв'язок між виконанням бюджету і оцінкою програм
Зміст і призначення аудиту ефективності
Кошторис як основний фінансовий план бюджетної установи
Міжбюджетні відносини: стан і проблеми удосконалення
Неподаткові надходження до бюджетів, їхня характеристика, роль і місце в доходах цих бюджетів
Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах
Охарактеризувати органи управління бюджетом
Податкові надходження до бюджетів, їх характеристика, роль і місце в доходах цих бюджетів
Показники ефективності бюджетного контролю
Порядок застосування санкцій до порушників бюджетної дисципліни
Проаналізувати роль міжбюджетних трансфертів у виконанні конкретного бюджету
Проаналізувати співвідношення між податковими і неподатковими надходженнями бюджетів
Проблеми забезпечення виконання дохідної частини бюджетів
Провести аналіз виконання дохідної частини місцевого бюджету
Розробити схему розподілу ВВП і національного доходу за допомогою бюджету
Складові бюджетного менеджменту
Стан бюджету та фактори, які впливають на нього
Функції та структура Державної контрольно-ревізійної служби
Функціонування мінфіну і його роль у функціонуванні бюджету

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

Бюджетне субсидіювання та його види
Бюджетні інструменти фінансового регулювання
Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів та їх удосконалення
Казначейська система виконання державного бюджету в Україні
Організація бюджетного контролю в Україні
Сутність бюджету як економічної категорії
Форми і характер взаємовідносин між бюджетами

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Види контролю
Види ремонтних служб на підприємствах
Виробнича інфраструктура
Дайте характеристику основам статистичним методів управління якістю
Діагностика виробничих процесів, їх організаційної відповідності
Діагностика дієвості системи обслуговування виробництва
Діагностика комплексної підготовки виробництва до зміни продукту (технології)
Діагностика організації трудових процесів
Діагностика умов регулювання виробничого процесу
Механізм планування
Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту
Операційний менеджмент як система
Організація ремонтного господарства
Організація технічного контролю якості продукції на підприємстві
Побудуйте схеми технічної, предметної і змішаної структур
Проаналізувати етапи конструкторської підготовки виробництва: виготовлення дослідного зразка та коректування роботи проекту
Проведіть порівняльний аналіз структури тривалості виробничого циклу продукції підприємств машинобудування та будь-якої іншої галузі
Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту
Розвиток науки про організацію виробництва
Розрахунок основних параметрів безперервно-потокових ліній
Управління поточним функціонуванням операційної системи
Управління процесом проектування операційної системи
Характеристика видів виробництва
Характеристика системи технологічного обслуговування та ремонту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ГРОШЕЙ ТА КРЕДИТУ

Валютний ринок, механізм його регулювання та види валютних операцій на валютному ринку
Валютний ринок: суть та основи функціонування
Використання платіжних вимог у безготівковому обігу
Вплив інфляції на обсяг виробництва ВВП
Грошова маса, її кількість та характеристика. Базові гроші
Грошовий обіг та принципи його організації
Дерегулювання фінансових ринків: суть, принципи і наслідки
Елементи грошової системи
Інфляція витрат
Інфляція і безробіття
Інфляція: сутність, перспективи подолання в Україні
Касове обслуговування підприємства банком
Кредитна система України та проблеми її розвитку
Основні типи грошових систем, їх еволюція
Основні форми грошей
Особливості формування грошово-кредитних систем у країнах з перехідною економікою
Поняття грошового обороту як процесу руху грошей
Поняття, структура та основні інститути грошового ринку
Попит на гроші та його загальна структура
Походження грошей. Роль держави у творенні грошей
Розвиток грошей і грошових відносин
Сутність ленінського проекту грошової реформи у грудні 1917 року
Суть грошей
Суть і структура грошового ринку
Федеральна резервна система і грошовий обіг США
Форма грошей та їх еволюція
Форма кредиту
Форми кредиту
Форми міжнародних розрахунків
Функції грошей
Функція грошей як засобу обігу, її суть, сфера використання
Що являє собою валюта як економічне поняття?
Що являє собою валютний курс як економічна категорія?

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Визначити засади правового регулювання економіки в розвинутих країнах
Визначити мету та завдання державного регулювання економіки
Визначити об'єкти і суб'єкти державного регулювання економіки
Визначити функції та повноваження органів центральної виконавчої влади у регулюванні економіки
Державне регулювання інвестиційних процесів
Державне регулювання підприємництва
Державне регулювання розвитку регіонів
Державно-монополістичний комплекс в Японії
Економічне прогнозування
Здійснити класифікацію та провести характеристику економічних проблем
Макроекономічне планування як форма державного регулювання економіки
Методи державного регулювання економіки
Методи державного регулювання соціально-економічних процесів в умовах перехідної економіки
Методи і засоби державного регулювання економіки
Механізм податкового регулювання економіки
Національні особливості управління соціально-економічним розвитком країни (американська, японська, німецька, шведська моделі)
Обґрунтувати необхідність державного регулювання інвестиційної діяльності
Обґрунтувати об'єктивну необхідність державного регулювання ринкової економіки на сучасному етапі
Обґрунтувати основні важелі адміністративного регулювання економіки
Об'єктивна необхідність і суть державного регулювання економіки
Основні види економічної політики держави
Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток країни
Охарактеризувати історичні особливості регулювання ринкового господарства в країнах Західної Європи
Охарактеризувати систему прогнозів економічного і соціального розвитку
Планування соціально-економічного розвитку країни
Поняття державного регулювання економіки
Розкрити структуру державного плану економічного та соціального розвитку України
Стратегія економічного розвитку "нових індустріальних країн" в умовах конкуренції за ринки
Сутність та роль прогнозування соціально-економічного розвитку країни
Суть, способи, принципи і функції макроекономічного прогнозування
Фінансово-бюджетна політика держави

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Амортизаційна політика
Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства
Аналітична класифікація робочого часу
Безтарифна система оплати праці
Види і методи технічного контролю виробництва
Визначення чисельності окремих категорій працівників
Виробничі взаємозв'язки підприємства з іншими підприємствами, організаціями та установами
Джерела формування оборотних засобів підприємства
Джерела формування оборотних засобів
Еволюція економічного механізму вітчизняних підприємств
Економічна ефективність та термін окупності інвестицій
Економічна природа поточних витрат торговельного підприємства. Групування витрат за економічним змістом
Економічна суть основних фондів
Ефективність різних форм відтворення основних фондів
Загальна сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності
Загальна характеристика виробничих фондів підприємства
Загальна характеристика поточних витрат на виробництво продукції
Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми
Класифікація виробничих об'єднань
Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем однорідності, зв'язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції)
Класифікація і структура персоналу. Методика розрахунку чисельності окремих категорій працівників виробничих підприємств
Класифікація підприємств
Коротка характеристика структури і виробничо-технічного потенціалу народного господарства України
Маркетингові дослідження і планування збуту продукції
Мета, напрямки діяльності та правові основи функціонування підприємства
Методи вивчення затрат робочого часу на виробництві
Методи встановлення цін, порядок розрахунку ціни
Методи і прийоми фінансового аналізу
Мотивація трудової діяльності
Напрями ефективного використання основного виробничого капіталу
Нематеріальні активи підприємства, їх суть
Обґрунтування виробничої програми
Об'єднання підприємств, їх характеристика
Оборотні кошти підприємства
Оборотні фонди підприємства, їх характеристика
Обчислення собівартості окремих виробів
Організаційні структури планування на підприємстві
Організація інструментального обслуговування
Основні напрямки покращення використання основних фондів підприємства
Основні положення закону України "Про підприємства в Україні"
Основні положення Закону України "Про ціни та ціноутворення" від 3. 12 1990 року. Державне регулювання цін
Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень
Оцінка вартості виробничих фондів
Оцінка нематеріальних активів фірми
Підприємництво та його організація
Підприємство - основна ланка промисловості
Підприємство як суб'єкт господарювання
Підприємство, його ознаки, напрямки діяльності, класифікація видів. Добровільне об'єднання підприємств
Планування діяльності підприємства
Показники собівартості продукції. Класифікація витрат за економічними елементами
Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства
Послідовний вид руху праці на підприємстві
Потужність підприємства: поняття, види, способи розрахунку
Правові основи, організаційні форми і типи підприємницької діяльності
Рентабельність продукції та ресурсів, шляхи підвищення рентабельності на підприємстві
Рентабельність як відносний показник ефективності роботи підприємства
Реструктуризація підприємства
Ринок праці в Україні, його характеристики
Розрахунок норм оборотного капіталу
Розрахунок річного фонду зарплати
Санація господарських суб'єктів: цілі, механізм, державна політика
Сертифікація та стандартизація продукції
Система планових показників
Система участі працівників у прибутках
Сутність, види і значення інфраструктури виробництва
Сутність, функції та методи процесу управління підприємством
Суть і характеристика матеріальних активів підприємства
Сучасний рівень використання виробничих потужностей на підприємствах різних галузей народного господарства
Технічний контроль виробництва, його характеристика

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Види зайнятості населення та їх характеристика
Виробничий план і його основні показники
Внутрішні і зовнішні джерела формування робочої сили
Дайте визначення ринку праці. Якими принципами визначається його функціонування?
Еволюція підходів до формування політики сприяння зайнятості, захисту від безробіття
Еволюція поняття "ринок праці"
Значення державної соціальної політики в управління трудовими ресурсами
Методи встановлення цін і порядок розрахунку ціни
Місце і роль соціальної політики в системі управління трудовими ресурсами
Молодіжна політика на ринку праці
Напрями зниження рівня часткового безробіття в Україні
Організація оплати праці керівних працівників, спеціалістів. Контрактна система оплати праці
Охарактеризуйте місце і роль соціальної політики в системі управління трудовими ресурсами
Планування оборотних виробничих фондів: розрахунок нормативів
Порядок планування чисельності керівного, обслуговуючого персоналу та службовців
Програма зайнятості населення, її мета і завдання
Продуктивність як показник ефективності праці
Розвиток кар'єри - основа професійного процесу
Соціальна сутність зайнятості, її види та форми
Стимулювання економічної активності населення
Теорія зайнятості та визначення повної зайнятості
Трудовий потенціал, його зміст, складові і методи визначення
Шляхи підвищення ефективності використання робочої сили

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОНОМІКИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз рівня беззбитковості підприємств сфери послуг
Аналіз руху оборотних засобів підприємства сфери послуг
Класифікація і облік витрат підприємств сфери послуг
Класифікація секторів послуг в СОТ
Комплексний план економічного та соціального розвитку підприємств, його розділи
Організація фінансових відносин підприємств сфери послуг
Стратегія підприємства і процес її формування
Сутність ціни і її функції в умовах ринку
Фінансування в сфері послуг

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Аналіз використання прибутку підприємства
Аналіз динаміки ринків збуту та їх прибутковість
Аналіз комплексності виробництва на підприємстві
Аналіз стану та забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
Аналітична діагностика виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
Економічний аналіз підприємства як функція управління
Застосування балансового і сальдового методу в економічному аналізі
Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу витрат на виробництво продукції
Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
Класифікація методів економічного аналізу. Сутність і призначення факторного аналізу
Основні інструменти фінансового аналізу ефективності діяльності компанії
Основні категорії економічного аналізу та їх класифікації: ресурси, фактори, резерви виробництва
Спосіб абсолютних різниць. Спосіб відносних різниць
Сутність кореляційного аналізу
Технологія розробки прогнозних фінансових документів
Типи фінансової стійкості підприємства та їх оцінка

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Аграрна реформа
Аграрні відносини і особливості їх ринку в сучасних умовах
Аукціонна торгівля
Валютні курси. Конвертованість грошей
Види ринків
Виробничий потенціал суспільства. Проблема економічного вибору
Від чого залежить ціна в умовах ринку чистої конкуренції
Відносини власності у сільському господарстві. Земельна рента та її форма. Ціна землі
Господарський розрахунок: його суть, принципи і форми
Гроші, їх суть та функції
Державне регулювання цін. Економічні витрати та їх види
Державне регулювання цін. Економічні витрати та їх дії
Державне регулювання цін
Доходи населення, їх структура і види. Принцип соціальної справедливості і нерівність доходів. Крива Лоренца. Система соціального захисту
Економічна ефективність суспільного виробництва
Економічна рівновага і циклічність
Економічна роль держави
Економічні закони та їх класифікація
Економічні закони та їх характеристика
Економічні ресурси та їх класифікація. Сутність продуктивних сил та особливості їх розвитку
Економічні ресурси та їх класифікація
Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники
Зародження і розвиток політекономії
Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи, течії в політичній економії
Інфляція: сутність, причини виникнення, види і соціально-економічні наслідки
Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки
Макроекономічна сфера і її показники
Методи дослідження економічних процесів і явищ
Методи конкурентної боротьби
Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація
Методологія політекономії
Місце власності в економічній системі
Науково-технічний прогрес
Необхідність і основні напрями ринкової трансформації економіки України
Основи економічної теорії 2000 року - Чухна, Предборського, Мамалуя
Основні закономірності розвитку міжнародної торгівлі
Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємодія. Організація та технологія в процесі виробництва
Особливості дії економічних законів у сфері виробництва і обігу
Поняття і сутність економічної системи
Праця та її характеристика
Предмет курсу "економічна теорія" та його відмінність від "економіксу" та марксистської політичної економії
Предмет та функції економічної теорії. Різні методологічні підходи до предмета економічної теорії
Принципи маркетингу. Цінова конкуренція
Пропозиція. Закон пропозиції. Графічне зображення закону пропозиція
Ринкова організація виробництва. Економічна політика держави
Ринкова організація виробництва
Структура використання національного доходу. Структура і зайнятість сукупного працівника
Структура використання національного доходу
Сутність і основні види маркетингу
Сутність і основні методи інноваційної політики держави
Сутність і структура суспільного виробництва
Сутність ренти, види ренти земель
Сутність, ознаки, особливості та типи перехідної економіки
Суть економічного зростання
Суть і механізм розподілу доходів
Суть і основні методи інноваційної політики держави
Суть та характеристика олігополії
Фактори, що впливають на попит і пропозицію
Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне
Форми суспільного виробництва
Форми та види кредиту
Функції домогосподарств в економіці
Характеристика валового внутрішнього продукту

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІНВЕСТУВАННЯ

В чому переваги прискореної амортизації?
Визначте основні напрямки державного інвестиційного кредитування
Експертиза інвестиційного проекту
Етапи розробки інвестиційного проекту
Законодавство України про інвестиції
Ідентифікація проекту (визначення масштабу, галузі, складу, виду, типу, джерел фінансування, періодів реалізації)
Інвестиційна політика України на сучасному етапі
Інвестиційна стратегія і тактика: методологія і принципи розробки
Інвестиційний клімат
Інвестиційні інструменти: поняття і класифікація
Інвестиційні посередники
Інвестування в матеріальні активи. Бізнес-планування
Класифікація об'єктів іноземного інвестування
Кон'юнктура інвестиційного ринку
Методи оптимізації джерел інвестиційних ресурсів
Методика дисконтування в проектному аналізі
Методологія оцінки ефективності інвестицій. Прості методи та методи дисконтування. Інші методи
Оперативне управління реструктуризації портфелю фінансових інвестицій
Основні напрями інвестиційної стратегії
Основні поняття інвестиційної діяльності
Оцінка вартості інвестиційних ресурсів
Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів
Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
Предмет, об'єкт та суб'єкти фiнансово-iнвестицiйного аналiзу
Розробка стратегії проекту
Учасники ринку цінних паперів
Фактори ризику в інвестиційному процесі
Функціональні учасники інвестиційного процесу
Шляхи активізації інвестування
Яка дивідендна політика є найкращою і чому?

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Методи визначення міжнародних і світових тенденцій розвитку інноваційних ідей
Особливості розробки управлінських рішень в інноваційному менеджменті
Соціальні оцінки інновацій
Сучасні світові тенденції розвитку інновацій
Форми і засоби фінансування нововведень

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ

В чому виявився буржуазний характер програми декабристів в Україні і в чому полягала їх дворянська обмеженість?
Види земельної ренти в період середньовіччя в Західній Європі
Визначити основні закономірності та особливості генези ринкових відносин у промисловості країн Західної, Центральної та східної Європи і США
Господарство світу 20-х років ХХ ст
Дайте загальну характеристику творчості Д. Рікардо
Джерела історії
Еволюція класичної політекономії: економічні погляди Ж. Сея, Т. Мальтуса, Дж. Мілля
Економіка України Литовсько-польського періоду
Економічна історія А. Сміта
Економічна теорія Ф. Кене
Економічне вчення стародавньої Греції
Економічне піднесення Німеччини кінця ХІХ - початку ХХ ст
Економічний розвиток Англії в XVI-XVII ст
Економічний розвиток Іспанії у ХVІ-ХVІІ ст
Економічний розвиток Франції в кінці 19 - на початку 20 ст
Економічні джерела в історії Стародавнього світу
Історичний напрям в економічній думці та його еволюція
Капіталізм та теорія класів
Мануфактурний період світової економіки (XVI -XVIII ст.)
Марксизм як економічне вчення
Меркантилізм - перша концепція ринкової економіки
Меркантилізм
Особливості монетарного господарства Боспорського царства
Особливості політичної економії США XVIII-XIX ст
Періодизація та етапи розвитку фінансової науки та її історія
Подолання економічних наслідків першої світової війни та стабілізація господарства світу
Поняття економічної думки Стародавньої Азії
Проаналізувати економіку середньовічної Англії
Ремесло і розвиток міст у Київській Русі
Українські фінанси в часи правління Малоросійської колегії XVII-XVIII ст.
Фінансово-скарбові інститути козацької України
Формування колоніальної системи
Французька школа фізіократії

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Наймання, добір і прийом персоналу
Визначте рівні управління в системі кадрового менеджменту
Етапи адаптації персоналу
Завдання та принципи кадрового планування
Завдання, функції кадрових служб, їх характеристика
Загальна характеристика роботи кадрових служб при реалізації політики зайнятості населення
Зміст та завдання політики менеджменту персоналу
Кадрова політика, її зміст та етапи
Кадрове планування як ефективний метод реалізації кадрової політики
Кадровий менеджмент
Критерії відбору персоналу
Методи аналізу ефективності використання робочого часу
Методи управління персоналом в американських корпораціях
Методи управління персоналом в західноєвропейських корпораціях
Методи управління персоналом
Місце і роль кадрового менеджменту в системі сучасних наук
Можливості роботи за спеціальністю
Мотивація та стимулювання персоналу організації
Навчання персоналу
Оперативний план роботи з персоналом
Основні аспекти і рівні вивчення людського фактору
Основні напрями діяльності служб персоналу
Перерахуйте елементи структури кадрової служби
Поняття закону, принципу, мети, функції, технології, структури та їх використання в кадровому менеджменті
Предмет і об'єкт дослідження дисципліни управління персоналом
Реквізити службових документів. Вимоги до бланків
Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу
Різновиди та зміст планів по персоналу
Розвиток і професійне навчання в управлінні
Роль інформації в процесі взаємодії суб'єкта і об'єкта управління
Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу
Стадії розвитку організації
Стохастична позиційна модель обчислення витрат внесків у людський капітал
Стратегічні зміни в корпоративному управлінні та їх вплив на сучасний бізнес
Сутність організації та її роль у житті сучасного суспільства
Суть і функції соціального партнерства
Сучасні вимоги до кадрової політики підприємства
Сучасні функції служби персоналу
Тенденції розвитку служби зайнятості
Теорії Мак Клелланда, Герцберга. Модель Портера Лоулера
Управління персоналом як складова стратегії розвитку організації
Чинники, які впливають на кількісний та якісний склад кадрових служб

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З КОМЕРЦІЙНОЇ СПРАВИ

Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів на оптовому ринку
Поняття комерційної інформації та комерційної таємниці
Поняття підприємницької діяльності
Соціально-економічні аспекти бізнесу

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЛОГІСТИКИ

Види і функції складів у логістичній системі
Види логістики
Види структур управління логістикою
Етапи розвитку логістики
Інтерфейс логістики з основними функціональними сферами логістики
Логістична концепція MRP ІІ
Методи оптимізації матеріальних потоків
Мікрологістична концепція "Оптимізована виробнича технологія"
Напрями удосконалення систем управління матеріальними та інформаційними потоками
Поняття виробничої логістики
Рушійні сили глобалізації логістичних процесів
Системи управління запасами
Сутність логістики
Сутність та види логістичних систем

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МАКРОЕКОНОМІКИ

Абстрактні форми відображення взаємозв'язків між секторами народного господарства
Агрегатні показники та функціональні зв'язки між ними
Бюджетний дефіцит та його причини
Виробнича функція Коба-Дугласа та її використання
Вкажіть об'єкт макроекономічного дослідження
Дефіцит державного бюджету та методи його покриття
Дискреційна стабілізаційна політика
Економічна система та її типи
Макроекономічна характеристика фінансової системи
Макроекономічні моделі кругообігу
Макроекономічні показники по системі Балансу народного господарства
Методи макроекономіки
Методи обчислення ВВП (виробничий, кінцевого використання, розподільчий)
Методологічні та методичні особливості макроекономічного аналізу
Моделі економічного зростання
Модель мультиплікатора витрат та інвестицій
Назвіть основний метод макроекономічних досліджень і поясніть його зміст
Основні структурні співвідношення на макрорівні
Основні функції макроекономіки
Особистий дохід і дохід кінцевого використання
Політика монетаризму: основні аспекти
Поняття і функції міжнародного кредиту
Поняття обмеженості виробничих ресурсів
Поясніть суть кривої виробничих можливостей
Предмет та методи макроекономічного аналізу
Принципи та методи розрахунку ВВП
Природний рівень безробіття
Проблеми, які вивчає і вирішує макроекономіка
Ринок в моделі Кейнса
Ринок грошей Дж. Кейнса
Рівноважний сукупний обсяг виробництва та рівноважні сукупні ціни
Розподіл доходів в економіці
Система національних рахунків (СНР) як модель економічного кругообігу
Соціальна політика в ринковій економіці
Структура грошової маси і грошові агрегати
Суб'єкти макроаналізу
Сукупна пропозиція, її сутність. Класична та кейнсіанська модель сукупної пропозиції
Сукупний попит та його структура
Сукупний попит та фактори впливу на нього
Сукупний попит. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту
Сутність та фактори економічного зростання
Сутність, види та наслідки інфляції
Суть і структура фінансів держави. Фінансова політика
Схеми простого і розширеного відтворення
Теорія перманентного доходу Фрідмена
Фактори економічного росту
Функція заощадження. Гранична схильність до заощадження
Характеристика кейнсіанської макроекономічної моделі
Характеристика основних макроекономічних показників
Цикли ділової активності: фази циклу та причини коливань

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МАРКЕТИНГУ

Аналіз конкуренції. Конкурентні переваги
Аналіз ринкових можливостей підприємства
Аналіз факторів середовища безпосереднього оточення
Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз цінової політики
Вибірка в соціологічному дослідженні
Види конкурентних переваг та ключових конкуренцій
Види маркетингових стратегій. Місце розміщення реклами
Види маркетингових стратегій. Оптові підрозділи виробників
Види маркетингових стратегій
Види маркетингової діяльності у сфері бізнесу та їх характеристика
Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності
Види маркетингу залежно від стану ринкового попиту
Види ринкових процесів на товарному ринку
Види ринкової маркетингової інформації та методи її збору
Визначення місткості ринку та частки підприємства на ньому
Визначення поняття "сервіс", його роль в сучасній економіці
Визначення характеристик продукції, необхідних для задоволення потреб
Визначити якість продукту різних марок. Елементи маркетингової діяльності "Сталкер ІТК"
Визначити якість продукту різних марок. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Полюс"
Визначити якість продукту різних марок. Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Світанок"
Визначити якість продукту різних марок. Елементи маркетингової діяльності
Визначити якість продукту різних марок
Виявлення, оцінка ризиків в системі збуту та розробка механізмів і їх нівелювання
Відмінності маркетингу ТПП (товарів промислового призначення) і ТКС (товарів кінцевого споживання)
Встановлення цін шляхом аукціону у процесі закритих торгів
Гарантійне обслуговування та його функції
Державна реєстрація товарного знака в Україні
Динаміка конкурентності: конкурентні стратегії
Дослідження споживачів
Дослідження стратегії просування товару фірми
Дослідження цільового ринку підприємства
Економіко-статистичні методи виміру еластичності попиту і пропозиції
Елементи маркетингової діяльності ПФ "А-ТОС"
Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Полюс"
Елементи маркетингової діяльності ТзОВ "Світанок"
Елементи маркетингової діяльності
Етапи економічного циклу інвестування ТПП (товари промислового призначення)
Етапи створення рекламних звернень
Життєвий цикл товару та його етапи
Життєвий цикл товару
Загальні відомості про упаковку як засіб комунікації
Закупівельні центри
Збутова діяльність
Збутові ризики
Збутово-розподільча політика міжнародного маркетингу
Ідеальний політичний діяч
Імідж товару
Інновації в товарній політиці
Інноваційні процеси і новий продукт
Історія виникнення та еволюція маркетингу
Класифікаційні ознаки та види ринків
Класифікаційні ознаки цін
Класифікація заходів стимулювання продажу товарів
Класифікація рекламних засобів, їх оцінювання та вибір
Класифікація рекламних засобів
Комплекс маркетингових комунікацій
Комплексне дослідження ринку як вихідний етап маркетингової діяльності
Комунікативність стимулювання продажу товарів
Конкурентні ходи та їх види
Конкурентоспроможність та її оцінка
Концепції життєвого циклу товару фірми
Концепції маркетингової діяльності
Концепції маркетингу
Концепція масштабного надання послуг та стратегії щодо їх прибутковості
Критерії прийняття рішення про закупівлю промислових товарів
Макросередовище маркетингу
Маркетинг та його взаємозв'язок з комерційною діяльністю
Маркетинг як ринково орієнтована концепція управління підприємством
Маркетингова інформаційна система
Маркетингова логістика
Маркетингова політика розподілу як стратегія управління
Маркетингова товарна політика
Маркетингове дослідження продукту - пастеризоване світле пиво
Маркетингове дослідження продукту - пральний порошок
Маркетингове середовище та його чинники, що впливають на діяльність фірми в ринкових умовах господарювання
Маркетингові дослідження продукту. Дослідження споживачів
Маркетингові дослідження продукту
Маркетингові дослідження: сутність, етапи, завдання
Маркетингові дослідження: суть, об'єкти, етапи
Методи досліджень у маркетингу
Методика аналізу внутрішнього маркетингового середовища підприємства
Механізм обробки споживачем рекламної інформації
Міжнародний маркетинг. Обґрунтування виходу на зовнішній ринок
Місце розміщення реклами. Види маркетингових стратегій
Місце та роль маркетингової служби на промисловому підприємстві
Моделі оцінок покупцями товару. Види цінових стратегій при встановлені ціни на новий товар
Моделі оцінок покупцями товару
Моделі ціноутворення, які застосовуються для товарів промислового призначення
Мотивація поведінки споживача
Напрямки вивчення споживачів
Норми, правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій
Опитування як метод збору первинної інформації
Опишіть основні сфери та інструменти впливу регіонального маркетингу
Опишіть процес становлення маркетингу послуг
Оптимізація цін на товари промислового призначення
Оптова торгівля, її роль в товарорусі
Організаційні структури управління маркетингом
Організація і контроль міжнародного маркетингу
Організація інформаційного забезпечення комплексних досліджень ринків у процесі маркетингової діяльності
Організація та контроль міжнародного маркетингу
Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства
Основні етапи еволюції маркетингу
Основні задачі сервісного обслуговування
Основні концепції розвитку маркетингу
Основні принципи сегментації ринку. Комунікативні характеристики і засоби реклами
Основні принципи сегментації ринку
Основні різновиди стильових вирішень рекламних звернень
Особливості життєвого циклу послуги
Особливості міжнародного маркетингового планування
Особливості ринку послуг
Особливості творення телереклами
Особливості товарного ринку
Оцінка конкурентноздатності товарів (послуг) фірми
Оцінювання ефективності збутової діяльності промислового підприємства
Оцінювання якості продукції
План як автоматизована система планових розрахунків
Поведінкові особливості покупців на споживчому ринку
Поняття і показники готельного господарства
Поняття ринку. Аналіз і прогнозування ринку. Ринкова кон'юнктура
Поняття та види конкурентних переваг
Поняття, сутність цін, їх види та функції
Послуга (суттєва відмінність)
Пошуки співробітництва з іншими фірмами з метою зменшення затрат
Пошукові запитання та гіпотези в маркетингових дослідженнях
Призначення та види ідентифікування продукції
Принципи маркетингу
Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
Проблеми формування та обґрунтування програми маркетингових досліджень
Проведення переговорів з постачальниками
Прогнозування кон'юнктури товарного ринку
Прогнозування попиту на підприємстві
Прогнозування попиту на товари промислового призначення
Проектування експериментів
Просування послуг
Процес аналізу самостійних господарських підрозділів
Процес прийняття рішень про купівлю ринку товарів виробничо-технічного призначення
Процес промислових маркетингових досліджень
Результати маркетингового дослідження. Завдання 1. Завдання 2
Результати маркетингового дослідження. Завдання
Результати маркетингового дослідження
Реклама і рекламна діяльність
Рекламні заходи, їх характеристика та ефективність використання
Рекламування товарів (послуг) як управлінський маркетинговий процес
Ринки та поведінка покупців на них
Ринкова рівновага і аналіз її зміни
Ринкове сегментування та позиціювання на міжнародному ринку
Розробка листа опитування, картки та інструкції по відбору респондентів
Розробка цінової політики промислового підприємства
Роль держави у маркетингу
Роль інформації в маркетинговій діяльності
Роль маркетингу в системі управління фірмою
Сегментацiя i агрегування у процесi маркетингової дiяльностi
Сегментація ринку товарів конкретного підприємства
Сегментація ринку
Сервісне забезпечення товарних новинок
Система засобів маркетингу та їх структура
Система функцій управління збутом
Система цін і ознаки, покладені в її основу
Склад і структура ціни
Спільні підприємства
Стандартизація товарів в Україні
Створення і освоєння нових товарів промислового призначення
Створення належних умов для організації ефективної маркетингової діяльності на регіональному рівні
Стимулювання збуту
Стратегія відновлення для кризових ситуацій
Структура внутрішнього маркетингового середовища підприємства
Структура рекламного звернення
Суб'єкти маркетингу
Сутність і класифікація ТПП
Сутність маркетингового аудиту системи збуту
Сутність рекламного менеджменту
Сутність та значення інфраструктури товарного ринку в економіці
Сутність та призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності
Сутність товарного ринку
Сутність товару, його значення і визначення показників, якими характеризується товарний асортимент
Сутність, значення, основні принципи і функції маркетингу
Сутність, цілі роздрібної торгівлі і доцільність її використання
Суть та методологія проведення польових маркетингових досліджень
Сучасні технології прямого маркетингу
Теорія еластичності попиту і ціни на товари
Типові помилки та логічні помилки в рекламних зверненнях
Товари промислового призначення і мотивація організації споживача
Товарні марки, упаковка
Фактори конкурентоспроможності товару
Фактори мікромаркетингового середовища
Фактори ціноутворення, суть, структура та характер впливу
Форми взаємодії між виробниками та споживачами на етапі обслуговування до продажу
Форми реєстрації результатів спостережень
Формування цінової політики на підприємстві
Формулювання цілей маркетингового дослідження
Характеристика ринку підприємств
Цілі і функції маркетингу
Якість і конкурентоспроможність товару

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МЕНЕДЖМЕНТУ (ДЛЯ МАУП)

За яких умов ви б надали перевагу груповому ухваленню рішення над індивідуальним, і навпаки? Чому?
Комунікативний процес в організації: суть, етапи, елементи, вимоги до побудови
Обґрунтуйте необхідність планування службової кар'єри співробітників організації
Проведіть порівняння авторитарного, демократичного та ліберального стилів керівництва

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Аграрна політика країн ЄС
Бреттон-Вудська Валютна система
Глобалізація економіки України
Глобальна екологічна криза та проблеми гармонізації відносин з природою в Україні
Групи країн в міжнародній економіці
Економічна інтеграція європейських держав в контексті регіоналізації світової економіки
Зародження світового господарства та етапи його становлення та розвитку
Зміст і структура світової валютної системи
Інтернаціоналізація та глобалізація економічного розвиттку
Конкуренція і монополія на світових ринках. Види монопольної діяльності та антимонопольне законодавство
Кризи новітньої світової фінансової системи
Міжнародна економічна інтеграція
Міжнародна економічна політика
Міжнародна міграція робочої сили
Міжнародна торгівля як чинник глобалізації світової економіки
Міжнародна трудова міграція
Міжнародний кредит
Міжнародні економічні організації системи ООН
Міжнародні корпорації
Міжнародні організації в системі міжнародних економічних відносин
Міжнародні позики та кредитування
Міжнародні товарні біржі
Моделі розвитку країн: експортоорієнтовна, імпортозамінна
НІК в міжнародній економіці
Основні показники міжнародної торгівлі
Основні форми міжнародних економічних відносин та головні тенденції їх розвитку
Політико-правове середовище міжнародних економічних відносин
Поняття валютної системи, валюти України та інших систем
Предмет науки про міжнародні фінанси. Зростання ролі міжнародних грошових відносин в економіці
Причини високої ефективності діяльності транснаціональних корпорацій
Ринок послуг і класифікація їх у міжнародній торгівлі
Розвиток економічної інтеграції в Північній Америці
Розвиток міжнародного ринкового середовища
Світова ціна: економічний зміст та особливості формування
Світовий ринок технологій в системі світогосподарських зв'язків
Становлення та основні риси світового ринку
Стратегії фірми на зовнішньому ринку
Структура і основні риси сучасної світової економіки
Структура міжнародного фінансового ринку
Структура платіжного балансу
Структура світової економіки
Суб'єкти зовнішньоекономічних відносин та порядок їх реєстрації
Сутність і основні форми міжнародної міграції робочої сили
Сутність і структура середовища міжнародної економічної діяльності
Сутність сучасних міжнародних організацій
Сутність сучасної міжнародної економіки та її головні ознаки
Сучасний стан міжнародної торгівлі
Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі
Теорія Д.Рікардо в обґрунтуванні міжнародної торгівлі
Теорія платіжного балансу
Товари і послуги на зовнішньому ринку
Франчайзинг як різновид ліцензування
Характеристика економічного потенціалу США
Ціноутворення на світовому товарному ринку

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Альтернативи інтернаціоналізації господарської діяльності підприємств
Банківське кредитування в зовнішній торгівлі
Банківський переказ в зовнішньоторговельних рахунках
Валютна політика держави
Вибір державою інструменту у регулюванні фінансових потоків
Горизонтальна, вертикальна та диверсифікована інтеграція виробництва в структурі міжнародних компаній
Єдиний митний тариф України
Заходи валютного регулювання
Зовнішньоекономічна діяльність як категорія світового господарства
Комерційне кредитування в сфері зовнішньоекономічної діяльності
Лібералізація міжнародної економічної діяльності в процесі глобалізації
Механізм вибору зовнішнього ринку та форми виходу на нього
Митний контроль, його роль і значення для регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародний бізнес - основа міжнародного менеджменту
Особливості функціонування валютного ринку
Роль інформації у вивченні іноземних партнерів при виході на світовий ринок
Сутність та умови реєстрації офшорних компаній
Суть та значення розрахункового механізму зовнішньоторговельних операцій
Теоретичні основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Фінансова звітність міжнародних корпорацій
Функції та принципи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З МІКРОЕКОНОМІКИ

Аналіз поведінки споживача
Антимонопольне законодавство. Вплив дотацій та субвенцій на попит
Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага
Вибір оптимального розміру підприємств
Вибір споживача
Види рівноваги та павутиноподібна модель рівноваги
Визначення оптимального плану виробництва та індивідуальної кривої пропозиції в умовах ринку досконалої конкуренції
Визначення цін та обсягів виробництва монополістом
Витрати виробництва у короткостроковому і довгостроковому періоді
Вподобання споживача, їх види та порядок надання переваг
Гранична корисність продукту
Зміна у споживанні при зміні ціни на товар
Крива "доход-споживання", її суть та порядок побудови
Криві байдужості та їх властивості. Конкурентна рівновага в довгостроковому періоді
Криві байдужості та їх властивості
Методологія мікроекономічного аналізу
Механізми формування ринкової рівноваги
Модельний аналіз ринку олігополії
Монополія як форма існування ринку
Основні завдання підприємства та умови його функціонування
Перехресна еластичність попиту та еластичність попиту за доходом
Перехресна еластичність
Поверхня байдужості та гранична норма заміщення
Поняття про точку беззбитковості та обсяг цільового прибутку
Практичне застосування поняття еластичності в умовах ринку
Предмет та суб'єкти мікроекономіки
Пропозиція праці та попит на працю на конкурентному ринку
Ринки факторів виробництва, їх функції та особливості
Ринкова пропозиція та закон пропозиції
Ринкова рівновага та її характеристика
Ринкова рівновага. Ціна рівноваги. Стійкість і нестійкість рівноваги
Ринковий попит та закон попиту
Рівновага споживача, її види
Роль постійних і змінних витрат у діяльності підприємства
Суть методу граничного аналізу
Цінова еластичність попиту: поняття, методи обчислення

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦТВА

Державне регулювання та державна підтримка підприємницької діяльності в Україні
Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності
Організаційно-правові форми підприємництва
Проблеми розвитку малого підприємництва у Волинській області
Проблеми та перспективи розвитку приватного підприємництва в Україні
Роздержавлення і приватизація
Роль бізнес-проектування для розвитку компанії
Роль менеджменту для успішного бізнесу
Стабільність і мобільність організаційної структури
Сучасне розуміння підприємництва
Тенденції та особливості розвитку акціонерних товариств в Україні
Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес плану

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПЛАНУВАННЯ

Економічні закони та їх використання в прогнозуванні та плануванні
Етапи економіко-математичного моделювання
Класифікація економіко-математичних моделей
Обов'язкові елементи математичної моделі

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Зміст державного податкового контролю
Зміст поняття "управління оподаткуванням"
Менеджмент справляння податків ДПА
Методи планування і прогнозування податкових надходжень
Методи податкового регулювання
Напрямки модернізації ДПА України
Організаційні засади бюджетно-податкового планування і прогнозування
Основні завдання та функції структур, які займаються аналізом і плануванням податкових надходжень
Охарактеризувати взаємозв'язки між окремими ланками бюджетної системи України
Порядок проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності органами ДПА
Порядок проведення планових перевірок органами державної податкової служби
Порядок проведення позапланових перевірок органами податкової служби
Принципи виконання податкового аналізу
Принципи податкової оптимізації
Проаналізувати і дати характеристику показників Державного бюджету України
Сільськогосподарські виробники як об'єкти оптимізації податків
Способи податкового регулювання
Теоретичні та організаційні засади державного податкового менеджменту
Фактори, які впливають на стан податкових надходжень у прогнозному періоді
Фактори, які впливають на якість планування і прогнозування податкових надходжень

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З РЕВІЗІЇ І КОНТРОЛЮ

Акт ревізії фінансово-господарської діяльності промислових підприємств, організацій
Види контрольно-ревізійної діяльності в Україні
Державний контроль в умовах ринкової економіки
Загальна характеристика Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу України"
Контроль за виконанням рішень, що приймаються за результатами ревізії
Контроль операцій з надходження матеріальних цінностей
Методи, способи та прийоми фактичного і документального контролю
Органи, які здійснюють фінансовий контроль, їх функції
Основні напрямки контролю фінансових державних адміністрацій
Перевірка стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності
Поняття сутність і значення фінансового контролю в умовах ринкової економіки
Порядок проведення перевірок фондом зайнятості
Порядок проведення складання акту перевірки податковою інспекцією
Предмет і об'єкти державного фінансового контролю
Реалізація матеріалів контрольних заходів
Форми державного фінансового контролю

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З РИЗИКОЛОГІЇ

Аналіз існуючих методів оцінки ризику
Розкрити зміст ризику в зовнішньоекономічній діяльності

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СИТУАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І КОНТРОЛІНГУ

Методи оперативної діагностики. Аналіз фінансового стану
Охарактеризувати степінь нормативного регулювання контролінгу - внутрішні робочі документи підприємства
Підходи господарського (підприємницького) ризику до вимірювання ризику
Розкрити суть класифікації витрат за центрами відповідальності
Сутність контролінгу в системі прийняття управлінських рішень
У чому переваги і недоліки поетапної організації контролінга на підприємстві?
Формування витрат за місцями і центрами відповідальності

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З СТАТИСТИКИ

Абсолютні статистичні величини, їх суть, види, одиниці виміру
Абсолютні статистичні величини. Користувачі статистичної інформації
Абсолютні та відносні величини
Види та способи спостереження
Довірчі інтервали. Приклад лінійної регресії
Індексний метод
Ітераційний метод Кокрана-Оркута
Кон'юнктура ринку. Система основних показників кон'юнктури
Користувачі статистичної інформації
Критерій Дарбіна - Уотсона
Макроеконометричні моделі
Мультиколінеарність. Фіктивні змінні
Мультиколінеарність
Однофакторні виробничі функції
Організаційні форми статистичного спостереження
Організація та проведення моніторингу
Основні завдання статистики маркетингу
Основні завдання статистики освіти
Основні поняття кореляційного аналізу
Основні статистичні методи
Показники використання основного капіталу
Поняття статистичного спостереження та основні вимоги, що до нього пред'являються
Роль і значення вивчення кон'юнктури в оперативному управлінні ринком
Ряди динаміки. Абсолютні величини. Завдання
Ряди динаміки. Програма статистичного спостереження
Ряди динаміки
Середня похибка вибірки та можливі значення граничної похибки
Статистичне вивчення зв'язку соціально-економічних явищ
Статистичне дослідження
Статистичне спостереження. Форми, види спостереження. Вимоги щодо статистичних даних

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

"Решітка менеджменту" Блейка та Мутон
Види планів у менеджменті. Основні принципи планування
Види планування
Види управлінського контролювання
Визначення мети життя і умов задуму для її досягнення
Вимоги до управлінських рішень
Вирішальна роль досвіду менеджера в умовах прийняття ризикованих рішень
Виробнича інфраструктура підприємства
Вплив стилю керівництва на ефективність управління організації
Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на діяльність організації
Вплив. Види впливу. Класифікація організаційних структур управління
Впровадження інформаційних технологій у практику підприємств
Джерела інформації для прийняття управлінських рішень. Процес прийняття рішення
Еволюція розвитку управлінської думки
Етапи прийняття управлінського рішення
Етапи розвитку менеджменту як науки. Основні наукові школи в менеджменті
Етапи розвитку теорії менеджменту (наукові школи)
Зародження і розвиток наукових досліджень менеджменту в Україні
Зародження та розвиток менеджменту як науки
Здійснення стратегічного лідерства
Зміст відносин управління та їх основні типи в організації
Зміст та форми проблемно-цільового управління
Значення та види ефективності в діяльності організації
Зовнішні параметри впливу на систему управління діагностування виробничого стану підприємства
Ідеологічні методи управління
Історичні етапи розвитку менеджменту
Історія розвитку менеджменту в Україні
Лінійна організаційна структура, її переваги та недоліки
Менеджер як професійний керівник
Менеджмент і менеджери
Менеджмент як мистецтво управління організацією, його сутність і характеристика
Менеджмент як навчальна дисципліна, її ціль завдання і значення
Менеджмент як одна із основних форм управлінської діяльності
Мета і завдання менеджменту
Методи аналізу загальної ситуації в галузі та конкуренції в ній
Методи дослідження у менеджменті
Методи менеджменту
Методи планування
Механізм дії мотивації до праці через поведінку. Потреби, винагороди, закон результату
Натуралістичний, системодіяльний та багатоаспектний методологічні підходи до прийняття управлінських рішень
Науково-технічні програми як інструмент реалізації програмно-цільового методу управління
Необхідність та проблеми застосування менеджменту в Україні
Неформальні аспекти при розробці рішень
Організаційні структури міжнародних організацій
Організаційно-розпорядчі методи управління. Їх характеристика
Організація та керівництво роботою проектних груп
Основний зміст школи наукового менеджменту
Основні вимоги законодавства України до безпечних умов праці
Планування як загальна документація управління
Планування як загальна функція менеджменту
Побудувати схему організаційної структури конкретного підприємства
Подолання опору змінам в організації
Поняття про методи управління: сутність, значення і характеристика
Поняття, сутність, основні аспекти, функції та завдання теорії прийняття рішень
Поясніть вимоги гнучкості та мобільності виробничих систем та їх ознаки
Практичний досвід використання цільового управління в Східно-Азіатських країнах
Предмет, об'єкт, суб'єкт управління
Принципи управління
Принципи формування неформальних колективів
Програмовані та непрограмовані рішення
Процес здійснення контролю. Основні вимоги до ефективності контролю
Рекомендації для здійснення ефективного делегування
Розвиток програмно-цільових підходів як передумова перебудови системи управління підприємством
Розвиток управлінської науки в Україні
Роль менеджменту в становленні і розвитку ринково-підприємницького суспільства
Роль формальних колективів в діяльності організації
Системна модель управління організацією
Складання індивідуального плану організаційно технічних заходів керівника
Скласти схему руху вхідних та вихідних документів на конкретному підприємстві
Соціально-економічна природа управлінської праці
Специфічні особливості управлінської праці та проблеми її наукової організації
Спрощене зображення організації як відкритої системи
Стабільність і мобільність організаційної структури. Роль менеджера у забезпеченні стабільності та мобільності
Стилі керівництва
Стратегія оптимальних витрат
Сутність економічної стратегії
Сутність і характеристика мотиваційних теорій
Сутність та особливості управлінського контролю
Сутність управління господарським механізмом в світі та в Україні
Суть і ознаки організації. Життєвий цикл організації, специфіка менеджменту на кожній стадії розвитку
Суть і особливості функції організування
Суть соціально-психологічних методів управління
Технологія розробки рішень
Управління виробництвом
Управління конфліктами
Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції
Управлінські рішення в менеджменті
Формальні і неформальні групи у колективі. Їх характеристики та механізм взаємодії
Формування системи цільового управління виробництва на підприємстві
Функції менеджменту
Характеристика елементів витрат і статей калькуляції
Цільові способи в системі управління підприємством
Шляхи оптимізації організаційних структур

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Класифікація доходів і характеристика їх основних видів
Метод управлінського обліку та його елементи
Методика і техніка калькуляційних розрахунків
Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень
Основні та накладні витрати
Оцінка витрат і побудова їх функцій
Побудова внутрішньогосподарського (управлінського) обліку в світлі вимог фінансового менеджменту
Системи управлінського обліку
Склад витрат на придбання виробничих запасів
Сутність і зміст обліку витрат виробництва
Управлінський облік фінансової діяльності
Центри витрат і відповідальності

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІНАНСІВ

Бюджетна класифікація
Бюджетне фінансування науки
Бюджетний дефіцит. Поняття і причини виникнення
Бюджетний розпис як основа виконання бюджету
Бюджетний устрій
Видатки бюджету
Джерела формування фінансових ресурсів держави і механізм їх розподілу
Економічна природа і функції бюджету
Економічний зміст та призначення єдиного казначейського рахунку
Елементи системи оподаткування
Етапи створення і розвитку державного казначейства України
Завдання
Історія формування податкової служби в Україні
Майнове оподаткування
Необхідність та напрямки вдосконалення адміністрування непрямих податків
Організаційні основи функціонування фінансової системи
Основні характеристики моделі системи охорони здоров'я Беверіджа, Бісмарка, Семашко
Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних товариств
Особливості ціноутворення на боргові та пайові цінні папери
Пенсійне забезпечення та напрямки його реформування
Пенсійний фонд
Повноваження Державного казначейства України з касового виконання бюджету за доходами
Податкова система і принципи оподаткування
Податковий кредит та податкове зобов'язання з ПДВ
Поняття фінансових послуг. Умови їх надання
Поясніть, у чому полягає економічна сутність і призначення фінансових ресурсів? Назвіть структуру фінансових ресурсів у державі
Призначення і роль державних централізованих цільових фондів
Принципи і форми бюджетного фінансування
Принципи організації фінансів корпорацій
Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи
Програма класифікації видатків бюджету
Роль місцевих фінансових органів в управлінні бюджетними коштами
Структурна перебудова народного господарства України і роль фінансів у її забезпеченні
Сутність і відмінні ознаки фінансів
Сутність і призначення державних фінансів
Сутність міжнародно-правових актів
Українські фінанси в часи правління Малоросійської колегії XVII-XVIII ст
Фінансове планування і фінансовий контроль
Фінансові важелі
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Формування інституту місцевого самоврядування і його вплив на місцеві фінанси
Яким борговим цінним паперам ви надали б перевагу: акціям чи облігаціям?

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Безготівкові розрахунки
Бюджетування як форма фінансового планування на підприємстві, основні його принципи
Виберіть одну правильну та найбільш повну відповідь із запропонованих варіантів
Дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства. Чистий дохід
Економічна сутність фінансів
Завдання 1
Капітальний бюджет і капітальне бюджетування
Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій
Необхідно обґрунтувати рішення, що стосується інвестування коштів в розширення діяльності підприємства
Поняття та класифікація суб'єктів господарювання
Порядок формування і розподілу виручки від реалізації продукції
Практична частина
Прибуток від звичайної і надзвичайної діяльності підприємства
Система оподаткування прибутку підприємств
Суть і теоретичне обґрунтування дивідендної політики
Фінансові кошти підприємств
Яким чином впливає на фінансовий стан підприємства дебіторська і кредиторська заборгованість
Які показники перш за все включають стратегічний план розвитку фірми

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності компанії
Антикризове фiнансове управління пiдприємством
Антикризове фінансове управління на підприємстві
Використання показника "поріг рентабельності" для планування прибутку підприємства
Внутрішній аудит у фінансовому менеджменті
Інфляційний ризик і інфляційна премія
Конкуренція і методичний інструментарій обліку фактору ліквідності
Методи управління фінансовими ризиками
Операційний аналіз, його ключові елементи
Оцінка рівня фінансових ризиків
Підприємницький ризик
Поточне перспективне і стратегічне фінансове планування
Прогнозування фінансових потреб виробничої фірми
Управління грошовими коштами, залишками на поточних рахунках
Управління дебіторською заборгованістю

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Депозитна клірингова інфраструктура
Основні види цінних паперів
Поняття елементів ринку цінних паперів

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ЦІНОУТВОРЕННЯ

Види цін в залежності від урахування в них витрат і прибутку
Види цін при виході на ринок з новим товаром
Включення умов поставки (франко) в ціну. Міжнародна система франкування продукції ІНКОТЕРМС
Зарубіжний досвід державного регулювання цін (другий варіант)
Зарубіжний досвід державного регулювання цін
Методи державного регулювання цін
Органи управління ціноутворенням в Україні (другий варіант)
Органи управління ціноутворенням в Україні
Поняття еластичності попиту за ціною та її використання в управлінні цінами
Регулювання цін на продукцію монопольних утворень в Україні
Сутність ринкового механізму ціноутворення, формування ціни ринкової рівноваги та її графічне зображення
Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності (другий варіант)
Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності